Ortoptisk träning/Samsyn

Ortoptisk synundersökning/Samsynsundersökning

Har man trötta, grusiga ögon och svårt att fokusera, samt att man gärna blundar med ett öga eller att man ibland ser dubbelt kan vara ett samsynsproblem. Detta kan drabba både ung som gammal.

Vid en utökad synundersökning så kallad ortoptisk synundersökning undersöker vi ögonens samsyn, så som blickriktningar i olika lägen. Ackommodationen, dvs ögonens förmåga att ställa om och fokusera på olika avstånd. Konvergensen, dvs ögonen förmåga att titta så nära som möjligt utan det blir dubbelt. Man gör en grundlig anamnes och undersöker eventuella dubbelbilder eller skelningar. Vid misstanke på patologiska förändringar skickas en remiss vidare till ögonläkare.

Vid dubbelbild eller konvergensproblem kan ibland ortoptisk träning avhjälpa eller så kan man korrigera med prismaglas i glasögonen, så patienten får en enkelbild istället för en dubbelbild.

Vid en ortoptisk synundersökning kan det ibland behöva droppas muskelavslappnande och pupillvidgande ögondroppar. Det gör man för att för att få ögonen samt dess muskler att slappna av så att de inte bidrar till en felaktig refraktion när de är överspända. Dessa droppar ges av vår magisteroptiker som har den behörigheten. Man blir mycket ljuskänslig av dropparna och bör ej köra bil de närmsta timmarna.

Välkommen att ringa och boka tid hos vår magisteroptiker Therese.

Undersökningen tar ca 1 timme.

Ortoptisk träning vid astenopiska besvär

Många patienter kommer in i optikerbutiken med diffusa problem = astenopiska besvär, så som trötthet, suddig syn på avstånd, suddig syn på nära och ibland både på avstånd och nära. Förr gav man dem bara läsglasögon och de flesta blev symptomfria, men de var beroende av sina glasögon på nära håll. Man såg att flertalet använde sina glasögon bra det första året, men användandet avtog och symtomen tilltog. Efter några år var de tillbaka i butiken med samma problem igen.

Refraktiva synproblem (vanliga synfel) är det vanligaste synproblemen bland befolkningen, därefter kommer binokulära synproblem. Binokulära problem så som ackommodativa och vergensproblem skapar diffusa besvär så som huvudvärk, trötthet, suddig syn och koncentrationssvårigheter. Binokulärseende är när synintryck från bägge ögonen tolkas om till en bild i hjärnan. Ett bra binokulärseende ger att bra stereoseende vilket underlättar när man ska bedöma avstånd till föremål.

Flera studier har gjorts på detta. Enligt Hokda (1985) hade 16.8% av de 119 personer som var med i studien ackommodation problem och hela 21% hade binokulära problem. Vilket tyder på att många personer lider av astenopiska besvär. Flera studier har visat att personer som utför mycket närarbete har större ackommodativa problem, dvs problem med ögonens förmåga att anpassa sig att se på olika avstånd. De kan klassas in i två grupper:

Grupp ett, ackommodations insufficiens, definieras av ackommodationsamplituden är lägre i förhållande till patientens ålder. Dessa patienter kommer in med symtom så som suddig bild, huvudvärk, fotofobi, brännande känsla i ögonen samt astenopi (ögonutmattning).

Grupp två, ackommodations spams, definieras av ett tillstånd där det är en ofrivillig tendens att hålla kvar en hög ackommodationsnivå fast det inte finns någon ackommodativt stimuli. Vid en fixation på nära håll överackommoderar man. Patienterna kommer in med symtom som suddigt seende framför allt på slutet av dagen, smärta i ögonen, huvudvärk, astenopiska besvär och nya glasögon hjälper oftast bara några veckor sedan kommer besvären tillbaka.

Konvergensproblem delas in i:
Konvergens insufficiens – Man konvergerar för lite i förhållande till objektet.
Konvergens excess – Man konvergerar för mycket i förhållande till objektet.

Konvergenspunkten är den punkt de båda ögonaxlarna gemensamt ställs in på utan att fixationen bryts.

Om resultatet av synundersökningen påvisar att ett par nya glasögon ej löser problemen, så bör man undersöka ackommodationen, konvergensen samt ackommodationsflexibiliteten.

Ackommodationen och konvergensen mäter man med en RLB eller RAF- stav och ackommodationsflexibiliteten med en sfärflipper.
Om resultaten ej är tillfredställande bör man tillämpa ortoptisk träning.
(Vid patologisk misstanke skickas remiss till ögonläkare)

Vad är då syftet med de ortoptiska övningarna? Definitionen lyder:

Man skall träna det okulära systemet att koordinera om sig så att ackommodationen stimuleras och reagerar på sudd och konvergensen reagerar på disparitet.

Vad kan förbättras med ortoptiska övningar?

  • Förbättra ackommodationsförmågan (ögats förmåga att ställa om sig till olika avstånd).
  • Förbättra vergensförmågan (ögats förmåga att se ett objekt utan att det blir dubbelt).
  • Behandla central suppression (hjärnan undertrycker delar av bilden)

Om man blir ordinerad träningsprogram så tar ortoptisten fram de övningar som passar för den enskilda patienten. Man kommer på ett återbesök efter 4–6 veckor för att säkerhetsställa att övningarna ger önskat resultat sedan får man träna ytterligare några veckor.

2st återbesök ingår i träningsprogrammet.

Studier har påvisat att de flesta som genomgått ortoptisk träning får en förbättrad ackommodation, mindre huvudvärk och att 30% fick en förbättrad visus vid avslutad behandling.

Välkommen att boka en ortoptisk synundersökning hos vår magisteroptiker Therese.